Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky DDM DAMIÁN, Lanškroun pro kroužky, tábory a akce

I.Všeobecné ustanovení

 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělání (služeb) – dále jen poskytovatel a účastníka vzdělávání – dále jen klient. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny

v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II.Identifikační údaje poskytovatele

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun
Vančurova 46, 563 01  Lanškroun
IČ: 72079878
Statutární orgán: Bc. Iva Skalická, ředitelka
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Městem Lanškroun
č. účtu: 43-8504130227/0100

 

III. Poskytované služby

 

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti služby (zájmové vzdělávání) na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se především o zájmové kroužky, táborovou činnost spojenou s pobytem (pobytové tábory), příměstské tábory, kurzy, akce.

IV.Vznik smluvního vztahu

Na základě projeveného zájmu klienta (osobní, mail, pošta, telefon) oznámí poskytovatel klientovi podmínky žádané služby, zejména pak platební podmínky, podmínky účasti, rozsah služeb, termíny a další informace související s danou činností. Klient vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami poskytovatele vždy písemnou přihláškou. Přihlášku odevzdá poskytovateli před začátkem kroužku nebo tábora. Tento smluvní vztah vzniká doručením přihlášky. Klient se tímto zavazuje akceptovat tyto smluvní podmínky. Přihláškou se v případě přihlášky na kroužek klient zavazuje k docházce do kroužku po celý školní rok. Úplata za kroužek je za celý školní rok, musí být zaplaceno nejpozději do 25. 10. daného školního roku a to převodem na účet DDM DAMIÁN, Lanškroun, č. účtu 43-8504130227/0100. V případě ukončení docházky dítěte do kroužku (zdravotní nebo jiné závažné důvody) je zákonný zástupce povinen sdělit tuto informaci v kanceláři DDM a vyplnit tzv. odhlášku (Příloha č. 1 Žádost o vratku ze závažných důvodů za kroužky ke stažení na webových stánkách nebo osobně v kanceláři DDM).
V případě, že nedojde k řádnému ukončení smluvního vztahu odhláškou, je rodič povinen uhradit i v případě neúčasti dítěte v zájmovém vzdělávání celou roční úplatu. Kromě výjimek probíhají v DDM kroužky vždy od začátku října do konce května. Kritéria přijetí k zájmovému vzdělávání:

V.Způsob úhrady

 

Poskytovatel sdělí zájemci způsob a termín úplaty za poskytovanou službu. V případě kroužků je termín úhrady nejpozději do 25. 10. daného školního roku, v případě táborů je termín úhrady do 31. 3. daného roku:

Úplata převodním příkazem. Poskytovatel klientovi sdělí variabilní symbol, číslo účtu a termín úplaty, do poznámky uvede klient jméno dítěte a název kroužku, akce nebo tábora

Vystavení faktury se sedmi denní splatností, vystavení na základě poskytnutých údajů o plátci, které předá klient. Faktura musí být zaplacena před začátkem poskytované služby.

VI.Překážka na straně klienta

 

V případě, že se klient nemůže zúčastnit tábora nebo ukončí předčasně docházku do zájmového kroužku, je povinen tuto skutečnost oznámit pracovníkům DDM co nejdříve. Forma oznámení může být telefonická, ale poté je nutné zaslat VŽDY i formu písemnou (může být i e-mail.)

Rozhodne-li se účastník odhlásit ze zájmového kroužku během školního roku (POUZE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ), informuje svého vedoucího kroužku a pošle odhlášku. V případě, že účastník přestane docházet do zájmového kroužku na základě vlastního rozhodnutí, úplata se nevrací. V případě zdravotního či jiného závažného důvodu (např. změny bydliště, dlouhodobá nemoc – nutné potvrzení), se poměrná část úplaty vrací a to na základě písemné žádosti účastníka a po vyúčtování nákladů na kroužek.

V případě žádosti o vrácení poměrné části úplaty za tábory (pouze v případě zdravotních problémů, je nutno doložit kopii lékařské zprávy) se podá písemná žádost e-mailem nebo osobně k rukám statutárního zástupce organizace. Ten rozhodne, jestli se poměrná část úplaty vrátí a v jaké výši a to v souladu se storno podmínkami, které jsou uvedeny na přihlášce.

 

VII. Storno poplatky

Zápisné do kroužků se v 100% výši vrací pouze do 31. 10. daného roku, v 50% výši se vrací vždy do 30. 11. daného roku. Ostatní vratky zápisného z kroužků v průběhu školního roku budou posuzovány individuálně a předčasné ukončení smluvního vztahu bude možno pouze z vážných důvodů (lékařská zpráva atp.)

Storno poplatky z táborů v 100% výši jsou možné pouze do 15. 6. daného roku, v 75% výši do 30. 6. daného roku a v 50 % výši v den nástupu do tábora. Poskytovatel může v podmínkách konkrétního tábora nebo akce stanovit storno poplatky odlišně. Vratky v případě předčasného ukončení smluvního vztahu (Příloha č. 2 Žádost o vratku za tábory) ke stažení na webových stánkách nebo osobně v kanceláři DDM pouze z vážného důvodu (nemoc podložená lékařskou zprávou) jsou posuzovány individuálně, poměrná částka je vrácená po ukončení tábora způsobem, který se předem dohodne s klientem.

 

VIII. Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může u konkrétního tábora, akce, kroužku či kurzu stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn tábor, akci nebo kroužek zrušit, a to nejpozději 2 dny před jeho zahájením. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem tak končí ke dni zrušení. Poskytovatel může zrušit tábor, kroužek, kurz, akci i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta. Klientovi pak náleží vratka 100% ze zaplacené ceny, pokud došlo ke zrušení kroužku z objektivních příčin již v jeho průběhu, je klientovi vrácena poměrná část úplaty vypočítaná s ohledem na počet lekcí, které proběhly.

IX.Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (leták, propozice…). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí. Poskytovatel dále stanoví Vnitřní řád a další podmínky pobytu klienta na kroužku, táboře, akci, kurzu, se kterými seznámí klienta před zahájením. V případě nedodržení těchto podmínek ze strany klienta, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během konání. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

 X.Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi cenu, kterou klient za službu zaplatil sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VII. těchto podmínek. Vratku provede poskytovatel na účet klienta. V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to vratkou na účet plátce.

XI.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

 

 

V Lanškrouně dne 1. 7. 2020                                                                     Iva Skalická, ředitelka

 

 

Příloha č. 1 Žádost o vratku ze závažných důvodů za kroužky

 

Příloha č. 2 Žádost o vratku za tábory