Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

Organizační řád

DDM DAMIÁN, Lanškroun

 

Na základě § 84 odst. 2. písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) v souladu s § 179 odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 27, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo Zastupitelstvo města Lanškroun zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci dne 1. 9. 2010.

Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje je DDM zařazen do rejstříku škol

a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2011 s názvem: 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun

Na základě Zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci s názvem Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun schválené 1. 9. 2010 Zastupitelstvem města Lanškroun s účinností od 1. 1.2011 je vydán tento Organizační řád.

Zpracovala: Bc. Iva Skalická

ředitelka DDM DAMIÁN Lanškroun

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun se sídlem na Vančurově ulici 46 je příspěvkovou organizací Města Lanškroun.

Zřizovací listina byla vydána Zastupitelstvem města Lanškroun ze dne 1. 9. 2010.

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun je zařazen do rejstříku škol a školských zařízení na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 29. 11. 2010 s účinností od 1. 1. 2011.

Ředitelka Domu dětí a mládeže byla jmenována do funkce na základě konkurzního řízení usnesením Rady města Lanškroun č. 384/RM/3018 ze dne 21. 6. 2018 s účinností od 1. srpna 2018. Uvedeným dnem začíná běžet šestileté období dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon.)

Předmět činnosti

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun se sídlem na Vančurově ulici č. 46 uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání v souladu s právními předpisy, zejména podle §§ 111 a 118 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a podle příslušných prováděcích právních předpisů.

 Právní předpisy

Dům dětí a mládeže DAMIÁN se řídí:

 

Obecná ustanovení:

 1. Organizační řád vychází ze zřizovací listiny a z platných zákonů i ostatních obecně platných norem pro oblast školství.
 2. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance DDM bez výjimky.
 3. Organizační řád vydává ředitel DDM po projednání se zaměstnanci zařízení.

 

Čl. 1. Organizace pracovní činnosti

 

 1. Řízení práce

a individuálních porad, konzultacemi s interními i externími zaměstnanci DDM.

 

 1. Příprava na práci

 

 1. Styk s organizacemi a institucemi 

 

Čl. 2. Pracovní doba

 

Zaměstnanci DDM nemají stálou pracovní dobu, pracují v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, vycházející z rozvrhu činností DDM.

 

zaměstnance DDM platí nerovnoměrně rozvržená pracovní doba (ZP § 83), poněvadž

povaha práce a provoz DDM nedovoluje rovnoměrné rozvržení pracovní doby.

do 18.00 případně až 19.00 hod.) a schvaluje je po dohodě se zaměstnancem ředitel.

        přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Půlhodinová přestávka na

       jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby.

Při běžném provozu DDM a nástupu pracovníků do zaměstnání v 8.00 hodin tato

přestávka na oddech a jídlo připadá na dobu 12.30 – 13.00 hodin.

Na táborech, soustředěních a vícedenních akcích, které trvají více než 7 dnů, musí být pracovní doba a nepřetržitý odpočinek v týdnu stanoveny tak, aby délka odpočinku za období dvou týdnů činila alespoň 70 hodin – ZP § 92 odstavec 3.

Zaměstnanci DDM si zpravidla vybírají za práci nad stanovenou pracovní dobu náhradní volno.

jeho nabytí.

průměrného hodinového výdělku + náhradní volno. Příplatek náleží za tolik hodin, kolik

jich bylo odpracováno (§ 126 odstavec 1 zákona č. 262/2006 Sb.)

 

 

 

Nepřítomnost v zaměstnání

 

Evidence pracovní doby externích zaměstnanců

Externí zaměstnanci (vedoucí kroužků) evidují pracovní dobu strávenou vedením zájmového útvaru v Deníku ZÚ.

Údaje vedené v Deníku zájmového útvaru jsou směrodatné pro výplatu finanční odměny externím zaměstnancům (vedoucím kroužků). Výplata za odpracované hodiny je vyplácena zpravidla 1x za měsíc.

 

Čl. 3.  Povinnosti jednotlivých zaměstnanců

 

 1. Základní povinnosti:

 

 1. Povinnosti ředitele

 

dalšími předpisy vztahujícími se k práci DDM.

jejich odpovídající platové zařazení podle katalogu prací, navrhuje osobní příplatek

a odměny.

potvrzuje objednávky, faktury, sleduje čerpání rozpočtu.

 

 c) Povinnosti pedagoga volného času a vychovatele v rámci projektu D-klub

dbát na čistotu a ochranu životního prostředí.

záznamy do pedagogické dokumentace.

rozpočtu akcí a materiálních požadavků na činnost ZÚ.

tábory, víkendová soustředění atp.

větších akcí DDM.

vede záznamy.

vedoucími kroužků.

činnost od 1.10.

vlády č. 75/2005 Sb.

     

     d)Povinnosti externího pracovníka

uzavřel s DDM.

nejrychleji pracovníky DDM.

Na počátku činnosti zájmového kroužku provede proškolení všech členů o bezpečnosti práce v  zájmovém kroužku a o dalších předpisech platných v DDM a vede o proškolení   záznam v deníku.

Doba trvání i změny jsou uvedeny v deníku. Po dobu cesty do kroužku a z kroužku za dítě vedoucí nezodpovídá.

kroužku.

pomoc, oznámí úraz rodičům a řediteli, který sepíše záznam o úraze.

pořádek v klubovně, za vypnutí všech elektrických a dalších spotřebičů a zhasíná světla.

  

 1. e) Povinnosti zaměstnance DDM – SLUŽBA DNE

 

     pedagogický pracovník DDM vykonávají tzv. službu dne

 

Služba dne v DDM se provádí na základě rozvrhu služeb.

Službu konající pedagogický pracovník zodpovídá za plynulý chod zájmové činnosti

a veškerý provoz v DDM.

Služba začíná příchodem prvních dětí do DDM, ve výjimečných případech i dříve. Končí

odchodem posledního návštěvníka z DDM, kontrolou místností a celého zařízení.

V sobotu a v neděli začíná služba 0,5 hod. před zahájením akce a končí kontrolou zařízení.

 

      Povinnosti pedagogického pracovníka vykonávajícího službu dne:

 

Mimo službu, v řádné pracovní době, jsou povinni všichni zaměstnanci DDM dbát na bezpečnost provozu, kontrolovat chování dětí, aby nedošlo k úrazu. Nepouštět děti do místností, dokud nad nimi nepřevezme dohled vedoucí ZÚ.

 1. e) Povinnosti školního asistenta (personalista) projekt Šablony II

Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu účastníka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na vzdělávání, podporuje rozvoj nadání účastníka v aktivitách nad rámec vzdělávání. Pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Povinnosti se týkají všech zaměstnanců DDM

 

Čl. 4. Provádění kontrolní činnosti

 

 1. Kontrolní činnost je prováděna dle plánu kontrolní činnosti, který je vydáván vždy na začátku školního roku. O provedených kontrolách jsou vedeny zápisy.
 2. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zaveden (viz směrnice o finanční kontrole).

 

Čl. 5.  Správa majetku

 

 1. Hospodaření:

Hospodaření v DDM se řídí především zákonem č. 250/2000 Sb.., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími právními předpisy a zřizovací listinou vydanou Městem Lanškroun, vnitřními směrnicemi o hospodaření, které jsou uloženy u ředitelky DDM.

DDM používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, který mu byl předán ke dni zřízení „Protokolem o předání movitého majetku k hospodaření (svěřený majetek).

Správou majetku je pověřena ředitelka DDM.

 

 1. Pořádek na pracovišti:

 

Čl. 6. Hygiena a bezpečnost práce

 

 

Ostatní povinnosti jsou obsaženy v agendě BOZP a Požární ochrany DDM Lanškroun.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Změny v organizačním řádu jsou možné pouze vyžadují-li si je:

 1. novelizace zákonných či obecně platných předpisů
 2. změny v provozu a organizaci řízení.

 

Tento organizační řád DDM je platný od 2. 1. 2019