Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Zpracovala:    Bc. Iva Skalická

ředitelka DDM Lanškroun

 

Obsah:

 1. Základní charakteristika a úvod
 2. Cíle vzdělávání
 3. Forma, délka, obsah, časový plán, průběh a ukončení činnosti
 4. Podmínky pro přijímání účastníků
 5. Stanovení způsobu evidence účastníků v jednotlivých formách zájmového vzdělávání
 6. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami
 7. Personální podmínky
 8. Materiální a ekonomické podmínky
 9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 

 1. Základní charakteristika zařízení a úvod

 

Školské zařízení:

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun

Vančurova 46

563 01 Lanškroun

Příspěvková organizace, IČO 720 79 878

Zařazená do sítě škol od 15.10.2010 s účinností od 1.1.2011

Zřizovací listina vydána  1.9.2010 s účinností od 1.1.2011

Telefon: 465 322 515

E-mail:  reditel@ddm-lanskroun.cz

pedagog@ddm-lanskroun.cz

ekonom@ddm-lanskroun.cz

 

 

Zřizovatel:

 

Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

nám. J.M.Marků 12 – Vnitřní město

563 01 Lanškroun

Telefon: 465 385 …

E-mail: jmeno.prijmeni@mulanskroun.cz

 

 

 

Činnost v Domě dětí a mládeže, Lanškroun DAMIÁN vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dlouhodobých záměrů, z vyhlášky č. 109/2011, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání a navazuje na ostatní závazné předpisy. Činnost je určena dětem, žákům a studentům případně jejich rodičům a dalším zájemcům v jejich volném čase, bez ohledu na místo trvalého pobytu, národnost, rasu, náboženské vyznání nebo jiné podmínky.

 

Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun se nachází v budově Města Lanškrouna Vančurově ulici č.p. 46 na základě „Smlouvy o výpůjčce“ mezi Městem Lanškroun a DDM DAMIÁN, Lanškroun.

Tato původně rodinná vila byla v minulosti (před DDM) využívána Mateřskou školou a jeslemi. Jedná se o starou budovu s nevyhovujícími prostorami.

V přízemí budovy jsou tři univerzálně vybavené klubovny, jedna prostornější herna, malá šatna a sociální zařízení. V patře je jedna klubovna, malá PC učebna, malá kancelář hospodářky, kancelář pedagogů volného času a ředitelna.

Venkovní omítka z velké části opadává vlivem vlhkosti a celkového stáří budovy. Část omítky byla nouzově opravena, fasádní nátěry byly provedeny pouze v přízemí budovy a jednoho boku.
Vybavení celé budovy se postupně modernizuje (dle finančních možností). V předchozích dvou letech došlo k výměně oken a rekonstrukci topení, stěny budovy v přízemí byly odvlhčeny, došlo  k výměně téměř všech vnitřních dveří, opravě schodů z přízemí do I. patra a rekonstrukci oplocení kolem budovy.

 

 

 1. Cíle vzdělávání

 

Volný čas dětí má svou specifickou zvláštnost, přestože se jedná o volný čas, je žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Aby bylo co nejúčinnější, je potřeba, aby vedení dětí a mládeže bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a účast na nich dobrovolná. Kvalitní výchova dětí ve volném čase má výrazný preventivní význam. Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy. V rámci těchto obecně platných zkušeností si stanovujeme následující cíle:

Kromě těchto základních cílů se soustřeďujeme na práci s mládeží a rozvoj talentů.

 

 

 1. Formy zájmového vzdělávání, obsah, délka, plán a ukončení činnosti

 

Formy vychází z vyhlášky č. 109/2011, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

DDM DAMIÁN, Lanškroun uskutečňuje výchovně vzdělávací a zájmovou činnost formou příležitostné, pravidelné, táborové činnosti, individuální prací s nadanými dětmi, žáky a studenty, nabídkou spontánních činností a organizováním soutěží a přehlídek.

 

Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová činnost se uskutečňuje zpravidla v průběhu celého roku na základě nabídky DDM formou plakátů, informací v médiích a na internetových stránkách DDM. Je zaměřena na různé zájmové oblasti a je zpravidla jednodenní.

 

 Pravidelná výchovná, vzdělávací, zájmová činnost začíná zpravidla první týden v říjnu a končí zpravidla poslední týden v květnu. Pravidelná činnost zahrnuje zájmovou činnost

v oblasti estetické, tělovýchovné, technické, přírodovědné a společenskovědní. Každý zájmový útvar pracuje dle vlastního plánu práce, který je uveden v Deníku ZÚ spolu s evidencí účastníků, jejich docházkou včetně výkazu činnosti na jednotlivých schůzkách.

O ukončení zájmového vzdělávání není vydáván žádný doklad.

Externí zaměstnanci – vedoucí zájmových útvarů – pracují na základě uzavřené Dohody o pracovní činnosti nebo Dohody o provedení práce.

 

 Táborová činnost je nabízena zpravidla na všechny prázdniny v průběhu roku. O hlavních prázdninách se délka táborů pohybuje v rozmezí 7 až 14 dní. V průběhu roku je délka táborů zpravidla přizpůsobena délce prázdnin. Náplň táborů je různorodá od odborných soustředění až po rekreačně poznávací pobyty.

 

Osvětová a informační činnost zahrnuje akce zaměřené na výchovu k tradicím a zaměřuje se na poskytování informací dětem, žákům, studentům případně dalším osobám. Osvětová činnost vede k prevenci sociálně patologických jevů.

  

Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů probíhá v DDM formou speciálních zájmových útvarů. Začleněním účastníků do těchto útvarů a individuálním přístupem vedoucího napomáhat rozvíjení nadání.

Dále organizováním soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR pro žáky ZŠ a studenty SŠ  vyhledávat nadané žáky a studenty.

Organizovat zájmovou činnost příležitostnou (turnaje, soutěže, výstavy) – vítěze motivovat k další odbornější činnosti.

Osvědčená forma odborných soustředění zájmových útvarů umožňuje intenzivnější práci s nadanými účastníky a dává větší možnost individuálního přístupu.

 

Nabídka spontánních aktivit probíhá v průběhu provozu DDM. Zájemci mohou využívat prostory v klubovnách v době před nebo po skončení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti.

Nabídka je zaměřena na tyto činnosti:

–           stolní a deskové hry

v jarních až podzimních měsících)

–          volný vstup do OK klubu (otevřený klub) – prostory Sokolská ulice

 

 1. Podmínky pro přijímání uchazečů

 

Všichni zájemci bez rozdílu při dodržení ostatních podmínek mají právo:

 

 1. Stanovení způsobu evidence účastníků v jednotlivých formách zájmového vzdělávání

 

 1. Příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

Exkurze, výlety, soutěže MŠMT – přihlášky, prezenční listiny

 

 

Činnost s dětmi a jejich rodiči, turnaje, soutěže a jiné – přihlášky, prezenční listiny

 

 

 1. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

Přihlášky podepsané účastníkem, u nezletilých podepsané zákonným zástupcem – založeny v DDM – matrika.

Vedoucí zájmového útvaru vede deník v písemné podobě, který obsahuje:

a příjmení vedoucího (případně jeho zástupce)

 

 1. Táborové a další činnosti spojené s pobytem mimo místo sídla DDM
  • přihlášky podepsané účastníkem, u nezletilých zákonným zástupcem
  • u pobytových akcí delších 4 dnů předkládá účastník písemné potvrzení lékaře

o zdravotní způsobilosti k účasti na pobytové akci a čestné prohlášení

účastníka o bezinfekčnosti, u nezletilých čestné prohlášení zákonných zástupců

 

 1. Osvětová a informační činnost

 

 

 1. Individuální práce

 

 1. Nabídka spontánních aktivit

    

 1. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

DDM podle možností vychází vstříc všem zájemcům o činnost. Nadaným zájemcům vytváří podmínky pro rozvoj talentů, speciálními útvary a individuálním přístupem.

Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí umožňuje navštěvovat pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti. Cizincům umožňuje začlenění do všech činností a napomáhá odstranit jazykové bariéry.

 

 1. Personální podmínky

 

V DDM DAMIÁN, Lanškroun pracují tito interní zaměstnanci: ředitelka, dva pedagogové volného času, 1 vychovatelka, 2 školní asistenti a ekonomka.
Uklízečské a údržbářské práce jsou vykonávány na DPP.

Dále externí zaměstnanci: vedoucí zájmových útvarů (kterých je v průměru kolem třiceti),

    

 1. Materiální a ekonomické podmínky

 

Materiálně technické zabezpečení

Nábytek a vybavení některých pracoven a kanceláří je zastaralé. Dle finančních možností je postupně obměňováno. Je nutné doplnění učebních pomůcek v jednotlivých zájmových útvarech.

 

Ekonomické podmínky

Veškerá hlavní činnost DDM je financována z MŠMT, rozpočtu zřizovatele, z vlastních zdrojů, sponzorských darů a grantů.

Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitelka DDM a může ji rozdělit do více splátek.

Údržba budovy, ve které DDM provozuje svou činnost, je prováděna v závislosti na objemu přidělených finančních prostředků ze strany majitele budovy, tj. Městský úřad Lanškroun.

 

 

 1. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 

Dům dětí a mládeže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všem osobám, které se podílejí na činnostech zařízení. K ochraně zdraví účastníků činností nabízených v DDM slouží poučení před činnostmi a předání nezbytných informací k zajištění bezpečnosti viz Vnitřní řád zařízení, deník zájmového útvaru, táborová dokumentace. Dále se řídí zákonem

č. 561/2004 Sb. § 29 a další, kdy organizace přihlíží k fyziologickým potřebám účastníků, vytváří podmínky pro zdravý vývoj při vzdělávání a výchově a předchází vzniku sociálně patologických jevů.

Ředitelka DDM pravidelně provádí kontroly provozu DDM a vede zápisy z  provedených kontrol a zajišťuje předepsané revize.

DDM vede dokumentaci o úrazech a zasílá požadované statistické výkazy.

 

Školní vzdělávací program je „živý“ dokument a je přizpůsoben aktuálním potřebám organizace.

 

Součástí tohoto ŠVP je Příloha č. 1

 

 

V Lanškrouně dne 1. 9. 2019

Iva Skalická

ředitelka DDM DAMIÁN Lanškroun