Kroužky Akce Kalendář GDPR Tábory Fotogalerie Projekty Kontakty Zaměstnanci Úřední deska Archiv Kariéra Damián online facebook instagram Můj účet

Vnitřní řád

  

VNITŘNÍ ŘÁD 

 

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání, jejich

zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

III.      Provoz a vnitřní režim DDM.

  1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání a

jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  1. Podmínky zacházení s majetkem DDM ze strany účastníků zájmového vzdělávání.
  2. Závěrečná ustanovení

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 

II.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání, jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

2.2.1 Účastníci zájmového vzdělávání v DDM mají právo:

 

2.2.2 Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání v DDM

   Nezletilí účastníci jsou povinni:

 

2.2.3 Zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni:

2.2.4 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

 

2.2.5 Povinnosti vedoucího zájmového kroužku v DDM

 

2.2.6. Povinnosti účastníků akcí cizích subjektů

Účastníci akcí, které v budově DDM pořádá cizí subjekt, jsou povinni

2.2.7 Povinnosti vedoucího akce

platných předpisů pro budovu DDM

zejména:         zkaz kouření v celé budově

zákaz odkládání kol v budově a před budovou na chodníku

přezouvání účastníků (pokud není dohodnuto jinak)

 

2.3 Pravidla vzájemných vztahů pedagogických pracovníků a jiných účastníků zájmového vzdělávání (zákonních zástupců nezletilých účastníků) jsou založeny na dodržování zásad: vzájemného respektování, úcty, pravidel morálky a slušného chování.

 

2.4  DDM umožňuje zájemcům poskytovat zájmové vzdělávání:

– rovného přístupu bez jakékoliv diskriminace

– vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity, důstojnosti všech účastníků

 

2.5 Zájemce o poskytování zájmového vzdělávání se stává účastníkem:

 

2.6 Hodnocení výsledků zájmového vzdělávání  provádí zpravidla vedoucí zájmového kroužku:

    výsledky jednotlivých účastníků v průběhu a při ukončení zájmového vzdělávání

 

2.7 V průběhu školního roku lze ukončit další účast na zájmovém vzdělávání:

 

III.

Provoz a vnitřní režim DDM

 

3.1 Provoz DDM

– internetových stránek DDM

– letáků a plakátů – využívání nástěnek ve všech lanškrounských školách

– vývěsní skříňky před budovou DDM a v podloubí na náměstí J.M.Marků Lanškroun

– Infocentra v Lanškrouně

– telefonicky (kancelář: 465 322 515, 605 332 981) anebo osobně v DDM, Vančurova 46,
Lanškroun

 

 

– činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace

– reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem zájmového vzdělávání

– reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj účastníků zájmového vzdělávání nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí

  

IV.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

4.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání

4.1.1 pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci DDM – včetně vedoucích ZV jsou v rámci zájmového vzdělávání i v souvisejících činnostech povinni:

4.1.2 účastníci jsou v rámci zájmového vzdělávání i v souvisejících činnostech povinni:

 

4.2 Zajištění ochrany účastníků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.2.1 pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci DDM jsou v rámci ZV i v souvisejících činnostech povinni:

4.2.2 účastníci jsou v rámci zájmového vzdělávání i v souvisejících činnostech povinni:

 

V.

Podmínky zacházení s majetkem DDM ze strany účastníků zájmového vzdělávání

 

5.1 Vedoucí i účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni šetrně a hospodárně zacházet   s majetkem, pomůckami a materiálem pro zájmové vzdělávání.

5.2 Ten, kdo úmyslně poškodí anebo zničí majetek, pomůcky, materiál anebo zařízení pro zájmové vzdělávání,  je povinen škodu nahradit.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1 Všichni příchozí do budovy DDM jsou povinni se řídit tímto Vnitřním řádem a podřídit se pokynům pedagoga volného času, konající pedagogický dozor v budově DDM nebo přímo pokynům ředitelky zařízení.

6.2 Tato směrnice DDM nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

 

 

V Lanškrouně 31. 8. 2015

 

Ilona Cinková

ředitelka DDM DAMIÁN Lanškroun